การสนับสนุนการจัดเอกสารการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

Release Date : 07-03-2019 00:00:00
การสนับสนุนการจัดเอกสารการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

เมื่อ ๑ มี.ค.๖๒ น.อ.พิทักษ์ นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์ราและภริยา พร้อมด้วยเสมียนประจำ สน.ผชท.ทร.ฯ ได้ร่วมปฏิบัติงานกับ สอท.ไทย/แคนเบอร์รา จัดเอกสารการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร
ผ่านทางไปรษณีย์ ให้กับคนไทย ที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ผ่าน สอท.ไทย/แคนเบอร์รา จำนวน
ประมาณ ๖,๐๐๐ ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย