ผชท.ทร. ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Rearming the ANZACs

Release Date : 12-12-2017 00:00:00
ผชท.ทร. ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Rearming the ANZACs

เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๐ น.อ.พิทักษ์ นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ได้ไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Rearming the ANZACs จัดโดยสถาบัน Australian Strategic Policy Institute (ASPI) หนังสือ Rearming the ANZACs เป็นหนังสือเล่มแรกในซีรี่ย์ ASPI case studies in defence projects ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดทำจากสำนักงานจัดหาขีดความสามารถและดำรงสภาพ (Capability Acquisition and Sustainment Group, CASG) กระทรวงกลาโหม ซึ่งได้ริเริ่มให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชุด HMAS ANZAC ในรูปแบบของวรรณกรรมเพื่อให้สามารถส่งผ่านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไปยังอนุชนรุ่นต่อไป โดยได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ Robert Macklin นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับของชาวออสเตรเลีย เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบป้องกันภัยจากอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ (Anti-Ship Missile Defence System)ของเรือชุด HMAS ANZACsในมุมมองของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้บริหารโครงการ นายทหารประจำเรือ เจ้าหน้าที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น ในช่วงท้ายของการบรรยาย พล.ร.ต. Michael Noonan รอง ผบ.ทร.อต. ได้กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเรือชุด HMAS ANZAC รวมถึงความสำคัญของปัจจัยด้านมนุษย์ (Human Factor) ซึ่งจะยังคงอยู่นานกว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยี และขอบคุณคณะผู้จัดทำหนังสือที่ได้ช่วยรวบรวมความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ในมุมมองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไป