รายชื่อนักเรียนนายเรือที่มาศึกษา ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

Release Date : 06-07-2017 21:02:36

 

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ระยะเวลาที่ศึกษา
๑. นาวาเอก สามารถ  แดงดีเลิศ  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ - กันยายน ๒๕๒๗
๒. พลเรือตรี วิธนรัตน์  คชเสนี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ - ๓ กันยายน ๒๕๓๐
๓. พลเรือตรี เกริกไชย  วจนาภรณ์ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๖ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
๔. พลเรือตรี อภิชัย  สมพลกรัง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๓
๕. นาวาเอก อุดมศักดิ์  ผาสุก ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๓
๖. นาวาโท จักรี  บุญสองชั้น ๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
๗. นาวาโท อู่แก้ว  ต่อประดิษฐ์ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ - ๒ กรกฏาคม ๒๕๔๖
๘. นาวาโท นฤนาท  ปานคำ ๔ กันยายน ๒๕๔๒ - ๒ มกราคม ๒๕๔๗
๙. นาวาโท อำนาจ  เอี่ยมสอาด ๒๓ กันยายน ๒๕๔๓ - ๒ มกราคม ๒๕๔๘
๑๐. นาวาโท สุทธิภูมิ  เยาว์วิวัฒน์ ๒๒ กันยนยน ๒๕๔๔ - ๒ มกราคม ๒๕๔๙
๑๑. นาวาตรี เอกพัฒน์  วัฒนรณชัย ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐
๑๒. เรือเอก พงศ์พันธ์  แก้วสาร ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑๓. เรือโท วัชรพล  วิชา ๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๒ มกราคม ๒๕๕๙
๑๔. เรือโท รัตนสินทร์  สุวรรณ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๒ มกราคม ๒๕๖๐
๑๕. เรือตรี ภานุรักษ์  เข็มครุฑ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒ มกราคม ๒๕๖๑
๑๖. เรือตรี ดนุเดช  จันทะวงศ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๒ มกราคม ๒๕๖๒
๑๗. ว่าที่ เรือตรี ธนวัฒน์  รุจะศิริ  
๑๘. นนร.ธีระติพงษ์  พันนิล  
๑๙. นนร.ศไนส์  ทำเนียบ  
๒๐. นนร.กฤษณพงศ์  อินบัว  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง