สำหรับนักเรียนไทย

Release Date : 19-09-2014 22:18:04

ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับข้าราชการที่เดินทางมาศึกษาใน ออสเตรเลีย

๑. เสนอรายงานการมาถึง ต่อ ผชท.ทร.ฯ
๒. เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร Administration and Reception Period Familiarisation (ARPF) จะต้องเสนอรายงานจบการศึกษาต่อ ผชท.ทร.ฯ
๓. ในระหว่างศึกษาหลักสูตรหลัก (Target Course) ในแต่ละช่วง หรือเมื่อจบเทอมการศึกษาหนึ่งๆ จะต้องรายงานความคืบหน้าในการศึกษาต่อ ผชท.ทร.ฯ หรือหากเป็นการศึกษาระยะยาวให้รายงานทุก 3 เดือน
๔. หากระหว่างศึกษา มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ ทร.กำหนดจะต้องเสนอรายงานขอขยายระยะเวลาการศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาการศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษาต่อ ผชท.ทร.ฯ ในโอกาสแรก หรือก่อนอย่างน้อย 3 เดือน
๕. เมื่อจบการศึกษาหลักสูตรหลัก (Target Course) จะต้องเสนอรายงานจบการศึกษาต่อ ผชท.ทร.ฯ
๖. รายงานพิเศษทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การกระทำหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทางแพ่งและอาญา
๗. สำหรับผู้ที่มาศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ณ ADFA ในกรุงแคนเบอร์รา จะต้องดำเนินการหาเช่าที่พักอาศัยด้วยตนเองโดย กห.อต. จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักอาศัยให้
ในกรุงแคนเบอร์รา
๘. หากมีความประสงค์จะลากลับมาเยี่ยมภูมิลำเนา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการศึกษา ให้เสนอรายงานถึง ผชท.ทร.ฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจาก ทร.ต่อไป
๙. เมื่อจบการศึกษาหลักสูตรหลัก และต้องการลาพักผ่อนในต่างประเทศก่อนเดินทางกลับ จะต้องเสนอรายงานลาพักผ่อนประจำปีต่อ ผชท.ทร.ฯ ก่อนประมาณ 1 เดือน
๑๐. เมื่อกลับจากศึกษา ดูงาน ฝึกงาน ณ ต่างประเทศให้ดำเนินการดังนี้
      ๑๐.๑ ให้ผู้ไปศึกษารายงานตัวการกลับจากศึกษา ฯลฯ ที่ กศษ.กพ.ทร. ในโอกาสแรก และลงรายละเอียดการเดินทางในสมุดที่ กศษ.ฯ จัดเตรียมไว้ การลงรายละเอียดนี้ให้ลงให้ละเอียดและถูกต้องเพื่อ กพ.ทร. จะได้นำข้อมูลไปดำเนินการเรื่องการเงินกับ กง.ทร.ต่อไป
      ๑๐.๒ รายงานตัวต่อหน่วยต้นสังกัดที่ผู้ไปศึกษาสังกัดอยู่
      ๑๐.๓ ทำรายงานผลการศึกษา ดูงาน ฯลฯ ตามระเบียบ ทร.ที่ 100 ว่าด้วยการถ่ายทอดวิชา ซึ่งระบุว่าเมื่อ
ข้า ราชการผู้ใดกลับจากศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานแล้ว ให้ข้าราชการผู้นั้นทำรายงานตามหัวข้อที่ได้ศึกษา ฝึกงาน หรือดูงาน พร้อมด้วยรายการโดยย่อและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงประเทศไทย นอกจากนั้น นทน. สามารถใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนหลังจากกลับจากศึกษา/ดูงาน ในต่างประเทศ โดยเป็นการหยุดหลังจากรายงานตัวกับ กพ.ทร.แล้ว และเสนอรายงานลากับ ผบ.หน่วยบังคับบัญชาที่ไปสังกัดหลังจบการศึกษา โดย หากไปศึกษาไม่เกิน 3 เดือน สามารถลาหยุดพักผ่อนได้ 5 วัน ตั้งแต่วันมาถึงประเทศไทย หากไปศึกษาตั้งแต่ 3 เดือน ถึงไม่เกิน 1 ปี สามารถลาหยุดพักผ่อนได้ 7 วัน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป สามารถลาหยุดพักผ่อนได้ 10 วัน